خطا
  • JFTP::login: Unable to login
  • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_WRITE_PASSIVE

منشی پیامک

می توانید یک پاسخگوی خودکار فعال کنید یعنی اگر پنل شما پیامک دریافت کرد متنی به صورت اتوماتیک به آن شماره ارسال گردد.