خطا
  • JFTP::login: Unable to login
  • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_WRITE_PASSIVE

ارسال از موبایل

با این قابلیت قادر خواهید بود بدون نیاز به اینترنت با یک پیامک به گروه های مورد نظر پیامک انبوه ارسال کنید.