خطا
  • JFTP::login: Unable to login
  • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_WRITE_PASSIVE

تراکنش های مالی

می توانید تراکنش های مالی خود را چک کنید ونیز در قسمت تنظیمات پیشرفته تراکنش ها را در بازه زمانی خاص مشاهده کنید.