خطا
  • JFTP::login: Unable to login
  • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_WRITE_PASSIVE

کاربران

در این قسمت شما می توانید کاربر تعریف کنید و به میزان دلخواه به آن اعتبار و دسترسی اختصاص دهید.