خطا
  • JFTP::login: Unable to login
  • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_WRITE_PASSIVE

ارسال کارت ویزیت

می توانید اطلاعاتی شامل نام، نام خانوادگی،ایمیل و تلفن خود را ارسال نمایید که با ذخیره کردن مخاطب در گوشی وی ذخیره می شود.