خطا
  • JFTP::login: Unable to login
  • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_WRITE_PASSIVE

ارسال وپ

با این قابلیت شما می توانید عکس، فیلم،برنامه و فایل های مختلف برای گیرنده ارسال نمایید.