چند نکته کلیدی برای اجتناب از انصراف ازشرکت دربرنامه های پیامکی

چند نکته کلیدی برای اجتناب از انصراف از شرکت در برنامه های پیامکی

 

با ایجاد و اداره یک برنامه بازاریابی پیامکی، قطعا مایل هستید که نرخ ثبت نام افراد در این برنامه بیشتر از نرخ انصراف آنها از شرکت در برنامه باشد و طبعا مایل نیستند که مخاطبین خود را در آینده از دست بدهید.

برنامه شما هریک از این موارد که باشد: خواه یک برنامه CRM، یک کمپین تبلیغاتی پیامکی یا فقط یک ویژگی موبایلی اضافی برای ارائه محصول اصلی ، به هر حال برای توسعه پایگاه مشترکین موبایلی خود از نظر زمان و هزینه سرمایه گذاری می کند.

درست در همین زمان است که باید مواردی را برای کاهش نرخ انصراف ثبت نام از برنامه پیامکی در نظر بگیرید.

در این مقاله به ارئه بهترین شیوه هایی می پردازیم که استفاده از آنها موارد انصراف از برنامه های پیامکی و شماره اختصاصی را به حداقل می رسانند.

 

101 کاربرد تجاری پیام کوتاه-فصل سوم

101 کاربرد تجاری پیام کوتاه-فصل سوم

محتویات:

1.فروش محصولات و بازاریابی

2.خدمات مشتری و مدیریت ارتباطات

3.مدیریت فرآیندهای تجاری و مدیریت داخلی

4.تکنولوژی اطلاعات و مدیریت سیستم

5.حمل و  واقدامات مربوط به تهیه و توزیع

6.جهانگردی و توریسم

7.خدمات مالی

8.شبکه های اجتماعی

101 کاربرد تجاری پیام کوتاه-فصل هشتم

101 کاربرد تجاری پیام کوتاه-فصل هشتم

محتویات
1.فروش محصولات و بازاریابی
2.خدمات مشتری و مدیریت ارتباطات
3.مدیریت فرایندهای تجاری و مدیریت داخلی
4.تکنولوژی اطلاعات ومدیریت سیستم
5.حمل و نقل و اقدامات مربوط به تهیه و توزیع
6.جهانگردی و توریسم
7.خدمات مالی
8.شبکه های اجتماعی

 

 

101 کاربرد تجاری پیام کوتاه - فصل دوم

101 کاربرد تجاری پیام کوتاه - فصل دوم

محتویات:

1.فروش محصولات و بازاریابی

2.خدمات مشتری و مدیریت ارتباطات

3.مدیریت فرآیندهای تجاری و مدیریت داخلی

4.تکنولوژی اطلاعات و مدیریت سیستم

5.حمل و  واقدامات مربوط به تهیه و توزیع

6.جهانگردی و توریسم

7.خدمات مالی

8.شبکه های اجتماعی 

101 کاربرد تجاری پیام کوتاه-فصل هفتم

101 کاربرد تجاری پیام کوتاه-فصل هفتم

محتویات
1.فروش محصولات و بازاریابی
2.خدمات مشتری و مدیریت ارتباطات
3.مدیریت فرایندهای تجاری و مدیریت داخلی
4.تکنولوژی اطلاعات ومدیریت سیستم
5.حمل و نقل و اقدامات مربوط به تهیه و توزیع
6.جهانگردی و توریسم
7.خدمات مالی
8.شبکه های اجتماعی

 

101 کاربرد تجاري پيام کوتاه-فصل اول

101 کاربرد تجاري پيام کوتاه-فصل اول

محتويات:

1. فروش محصولات و بازاريابي

2. خدمات مشتري و مديريت ارتباطات

3. مديريت فرآيندهاي تجاري و مديريت داخلي

4. تکنولوژي اطلاعات و مديريت سيستم

5. حمل و نقل اقدامات مربوط به تهيه و توزيع

6. جهانگردي و توريسم

7. خدمات مالي

8. شبکه هاي اجتماعي

 

101 کاربرد تجاری پیام کوتاه-فصل ششم

101 کاربرد تجاری پیام کوتاه-فصل ششم

محتویات:

1.فروش محصولات و بازاریابی

2.خدمات مشتری و مدیریت ارتباطات

3.مدیریت فرآیندهای تجاری و مدیریت داخلی

4.تکنولوژی اطلاعات و مدیریت سیستم

5.حمل و  واقدامات مربوط به تهیه و توزیع

6.جهانگردی و توریسم

7.خدمات مالی

8.شبکه های اجتماعی

 

9 گام برای بازاریابی پیامکی

9 گام برای بازاریابی پیامکی

مدیران ارشد بازاریابی که با ارسال پیام متنی به عنوان گزینه دیگری برای گفتگوبا فرد آشنا هستند.

ممکن است نتوانند به طور کامل از مزایای این روش سود ببرند.

در اولین نگاه،ارسال پیام متنی-یا پیامک-حیلهای است که توسط شوهای تلویزیونی برای جمع آوری رایها مورد استفاده قرار می گیرد یا یک تاکتیک ثبت نام است که روی سر در مغازه ها یا بیلبوردها تبلیغ می شود. پیامک درمتنهای مراتب مشابه ایمیل بوده و روش دیگری برای مخابره پیامها و فراخوان ها است به جز اینکه دراین مورد محدود به ارسال و دریافت تنها 160 کاراکتر هستید.

101 کاربرد تجاری پیام کوتاه-فصل پنجم

101 کاربرد تجاری پیام کوتاه-فصل پنجم

محتویات:

1.فروش محصولات و بازاریابی

2.خدمات مشتری و مدیریت ارتباطات

3.مدیریت فرآیندهای تجاری و مدیریت داخلی

4.تکنولوژی اطلاعات و مدیریت سیستم

5.حمل و  واقدامات مربوط به تهیه و توزیع

6.جهانگردی و توریسم

7.خدمات مالی

8.شبکه های اجتماعی

 

مراحل برگزاری یک کمپین پیامکی

1. کلمه کلیدی ساده ای را انتخاب کنید که ارسال و نوشتن آن ساده باشد.

اکثر مشتریان شما با ارسال یک کلمه کلیدی از طریق پیامکی به یک شماره اختصاصی(با ارقام کم) به برنامه شما ملحق می شوند. کلمه کلیدی شما باید کوتاه باشند به دلیل اینکه اکثر مشتریان با مشکل کمبود وقت مواجه هستند، همچنین املای کلمه کلیدی باید ساده باشد.

101 کاربرد تجاری پیام کوتاه-فصل چهارم

101 کاربرد تجاری پیام کوتاه-فصل چهارم

محتویات
1.فروش محصولات و بازاریابی
2.خدمات مشتری و مدیریت ارتباطات
3.مدیریت فرایندهای تجاری و مدیریت داخلی
4.تکنولوژی اطلاعات ومدیریت سیستم
5.حمل و نقل و اقدامات مربوط به تهیه و توزیع
6.جهانگردی و توریسم
7.خدمات مالی
8.شبکه های اجتماعی 

 

ویژگی های پیامک ارسالی

با توجه به محدودیت تعداد کاراکتر ها در پیامک باید به صورت عاقلانه از انها استفاده کنید.نرخ پیامک های خوانده شده صد در صد است، بنابراین در بازاریابی پیامکی ترغیب کاربر به مشارکت عملی بسیار حائز اهمیت است.