می توانید تراکنش های مالی خود را چک کنید ونیز در قسمت تنظیمات پیشرفته تراکنش ها را در بازه زمانی خاص مشاهده کنید.