می توانید اطلاعاتی شامل نام، نام خانوادگی،ایمیل و تلفن خود را ارسال نمایید که با ذخیره کردن مخاطب در گوشی وی ذخیره می شود.