می توانید پیامک های دریافتی خود را فیلتر نمایید و اگر پیامک دریافتی با شرایط فیلتر شما برابر بود یک جواب به آن شماره داده می شود.

و یا یک نسخه از آن پیامک به شماره،ایمیل یا Url شما فرستاده می شود.