در این قسمت شما می توانید کاربر تعریف کنید و به میزان دلخواه به آن اعتبار و دسترسی اختصاص دهید.