می توانید یک پاسخگوی خودکار فعال کنید یعنی اگر پنل شما پیامک دریافت کرد متنی به صورت اتوماتیک به آن شماره ارسال گردد.