در این قسمت شما می توانید یک نسخه از پیامک های دریافتی را به شماره همراه خود انتقال دهید.