با این قابلیت قادر خواهید بود بدون نیاز به اینترنت با یک پیامک به گروه های مورد نظر پیامک انبوه ارسال کنید.