با این قابلیت شما می توانید عکس، فیلم،برنامه و فایل های مختلف برای گیرنده ارسال نمایید.