این نوع پیامک به صورت خودکار بر روی گوشی گیرنده باز می شود و قابلیت ذخیره شدن را هم ندارد.