با این قابلیت می توانید به صورت هوشمند متن ارسالی را برای هر شماره شخصی سازی کنید.