در این قسمت می توانید پیامک هایی را که می خواهید در روز و ساعت مشخصی ارسال شود را تنظیم نمایید.